Ranebennur - SatyabhiJna Tirtharu

   

Ashrama Period : 1945-48 (14/4/1945 to 2/2/1948)
Ashrama Gurugalu : Sri Satya Prajna Thirtharu
Vrundavana Pravesha : Sarvajith samvatsara
Aradhana : Pushya Krishna Astami

 


8 h 24 min (491.3 km) via NH218

Additional information